منشور حقوقی بیماران

  1. بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت موثر و همراه با احترام را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .

  2. بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد .
  3. بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص  ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات  ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج خود درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد .
  4. بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان ، اظلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی  و یا کاربرد سایر روش ها  در حد درک خود از پزشک معالج دریافت  و در انتخاب نهایی درمان مشارکت نماید .
  5. بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی  و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از ادامه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید  .
  6. بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خوداز محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره های  بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد ، اطمینان حاصل نماید .
  7. بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود به طور بالینی افرادی که مستقیما بر روند درمان شرکت ندارند ، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود .
  8. بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ، انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید .