نام : فریبا
نام خانوادگی : یگانه
سمت : مسئول تجهیزات بیمارستان

 

 
    شرح وظایف مسئول

  تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف و بازنگری آن به صورت سالانه

   برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان .

   پیگیری و انجام امور مربوط به واحد مهندسی پزشکی در زمینه حاکمیت بالینی

   مستند سازی و تجزیه و تحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه

  نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی

   تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی

    تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه و نظارت بر آنها

   ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

     نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

    تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر آن

    نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش

    نظارت بر نقل و انتقال تجهزات پزشکی

    نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهزات پزشکی

   نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای (اعم از خرید ، نگهداری ، کالیبراسیون و تعمیر)

   نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهزات پزشکی به ویژه در خصوص اقلام که دارای تاریخ انقضاء هستند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند .

    برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک

   برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM ، کنترل کیفی ، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها .

    کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهیزات پزشکی