نام : رقیه
نام خانوادگی : رحیم زاده
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری          
سمت : مسئول واحد درآمد و ترخیص 
 

شرح وظایف

واحد ترخیص

·         حاصل زحمات تمامی پرسنل بیمارستان در این واحد به نقطه پایانی خود می رسد. با همکاری نهایی همکاران این واحد و محاسبه هزینه ها، بیمار از بیمارستان قابل ترخیص می باشد.

·         فرایندی که در این واحد صورت می پذیرد عبارت است از:

·         تحویل پرونده: تحویل پرونده و بررسی آن به لحاظ کامل بودن مدارک و پیوستها

·         کنترل پرونده قبل از ترخیص: محاسبه پرونده توسط کاربران

·         تسویه حساب:‌ صدور فیش پرداختی و برگ خروج

·         کنترل پرونده بعد از ترخیص: بررسی و بازبینی مجدد پرونده جهت کاهش خطا