منشور حقوقی کارکنان

 

   از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات یک انسان ،از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه مقدمه واجب (یعنی خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها ) واجب است ، منشور حقوق کارکنان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) تدوین گردید تا با رعایت آن خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد. حق در این منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند .


  حق مصونیت از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری.

  1.  حق داشتن امنیت برای ایفای وظایف شغلی اعم از امنیت مالی ، جانی   و شغلی.
  2.   حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار میگیرند.
  3.  حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعدحرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود و حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع   و قانون .
  4.  حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال در تصمیم گیری ها در حدود شرح وظایف .
  5.  حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان