معرفی مرکز

نام مرکز آموزشی-درمانی/بیمارستان:  بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)                       

آدرس بیمارستان :  بلوار آل محمد (ص)

کد پستی :   7981693119         

شماره تلفن های مرکز: 3-07642214120

شماره نمابر : 07642214125

تاریخ تاسیس : 01/11/1384

تاریخ شماره پروانه تاسیس مرکز / بیمارستان : 23/04/1386

نوع تخصص بیمارستان : جنرال

نوع فعالیت :  درمانی - دولتی

نوع مالکیت:  دولتی

آخرین درجه ارزشیابی بیمارستان :  درجه یک                تاریخ آخرین ارزشیابی :  اسفند ماه 1400

کل مساحت زمین :    167500  متر مربع                          کل مساحت زیر بنا:  12000 متر مربع

تعداد طبقات ساختمانی :  2 طبقه   ساختمان            

تعداد درب های ورودی : یک درب

محل فرود بالگرد :  دارد

تعداد تخت مصوب :  116

تعداد تخت فعال :  270

میانگین درصد اشغال تخت در سال جاری:   102 درصد

پست الکترونیکی:  Hospital.minab@Gmail.com

آدرس پایگاه اطلاع رسانی ( سایت اینترنتی) : abmh.hums.ac.ir