نام : فوزیه شیخ آبادی 
پست سازمانی : مترون          سابقه کار :25 سال
 
تلفن مستقیم :  07642214127              تلفن داخلی : 3063

 

 

  

مدیر دفتر پرستاری

  وظایف واختیارات

1.       برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستان و اعلام به مسئولین ذیربط

2.       کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انجام امور پرستاری طبق دستورالعملها و شرح وظایف مربوطه و ایجاد هماهنگی در عملیات پرستاری

3.       تشکیل کمیته های کنترل کیفیت مراقبت پرستاری و همکاری به عنوان عضو در کمیته های مختلف

4.       نظارت بر اجرای مراقبت ها بر اساس استانداردهای پرستاری

5.       شرکت در انجام و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی و پیشنهادات، بمنظور بهره وری کامل از نیروهای موجود کادر پرستاری واحدهای تابعه

6.       همکاری و هماهنگی با دفتر پرستاری وزارت متبوع در تدوین آئین نامه های پرستاری

7.       نظارت و سرپرستی، راهنمائی و تعیین خط مشی جهت کارشناسان دفتر، مدیران پرستاری

8.       هماهنگی و همکاری متقابل با فعالیتهای مراکز تابعه در  صورت وجود

9.       بررسی و برآورد نیازهای آموزشی ضمن خدمت و ایجاد تسهیلات بمنظور شرکت پرسنل در کنفرانسها و سمینارها و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی

10. تهیه و تنظیم برنامه های تحقیقاتی جهت افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی مراقبت از بیمار و بهبود مستمر برنامه های آموزشی

11. تشکیل جلسات با مدیران پرستاری بمنظور توجیه اهداف، قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی پرستاری

12. عزل و نصب سوپروایزرین و سرپرستاران  بخش ها

13. مصاحبه و بررسی درخواستهای استخدامی، انتقالی، بازنشستگی و بازخریدی کادر پرستاری

14. رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات کادر پرستاری

15. نظارت بر تهیه و تنظیم، جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود  بیمارستان

16.  مصاحبه جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری استخدامی، انتقالی و ...

17.  رشد و توسعه ارائه خدمات پرستاری در سطوح مختلف جامعه

18.  همکاری بر حسن اجرای فعالیتهای کمیته های کنترل عفونت در مراکز درمانی

19.  همکاری و نظارت در صدور پروانه اشتغال به کار پرستاران

20.  بررسی مسائل و مشکلات رفاهی کادر پرستاری و ارائه راهکارها به مسئولین ذیربط

21.  برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف

     ضمنا تعداد 10 نفر از پرستاران به عنوان سوپروایزر در شیفت های عصر و شب با دفتر پرستاری همکاری دارند.