معرفی بخش آمار و مدارک پزشکی 

  

یکی از مهمترین فعالیتهای این واحد بازیابی اطلاعات در کوتاهترین زمان است که از طریق نرم افزار ی به نام  HIS جهت مراجعین محترم قابل در کوتاهترین زمان قابل انجام میباشد.ضمناً کلیه مراجعین به این بخش افرادی هستند که یا به صورت سرپایی یا بستری در بخشهای مختلف درمانی تحت درمان قرار گرفته و یا احیاناً در صورت نیاز طبق نظر پزشک مربوطه به مرکز استان یا سایر بیمارستانها اعزام شده اند. لازم به یادآوری است که علاوه بر تمایل خود بیمار مبنی بر داشتن فتوکپی از سوابق پزشکی خود ، در سایر موارد بر حسب ضرورت و پیگیری مسائل قانونی منجمله جرائم و تصادفات بنا به درخواست پزشکی محترم قانونی ، ادارات بیمه و سایر نهادهای دولتی ،مدارک با ارائه نامه مهمور به مهر آن دستگاه و مدرک شناسایی معتبر از بیمار سوابق پزشکی بیمار به ایشان تحویل میگردد. مراجعین محترم جهت تسهیل در کار خود و همکاری با پرسنل این بخش شایسته است شماره پرونده و تاریخ بستری خود را در هنگام ترخیص از بخش اورژانس ( ویژه بیماران سرپایی و اورژانسی و بیماران اعزامی ) و بیماران بستری نیز شماره پرونده خود را از واحد ترخیص حسابداری دریافت نموده و با خود به همراه داشته باشند . 

     مدارک لازم جهت تحویل سوابق پزشکی بیمار

معرفی نامه از پزشک قانونی یا ادرات بیمه یا سایر نهادهای دولتی
تائیدیه از رئیس بیمارستان یا مدیر داخلی بیمارستان
ارائه مدرک شناسایی معتبر مانند ( شناسنامه ، پاسپورت ، کارت ملی ، گواهی نامه رانندگی )
وکالت نامه معتبر جهت بیمارانی که احیاناً استراحت مطلق بوده و توانایی حرکت ندارند یا بیسواد  باشند .
جهت درخواستهای شخصی حتماً می بایست خود بیمار نامه را مهر و امضاء نموده باشد
در موارد فوت بیمار و لزوم تحویل مدارک و تسلیم به مراجع قانونی به افراد درجه یک با ارائه مدارک معتبر شناسایی فرد فوت شده به افراد درجه یک خانواده اش تحویل داده میشود .
 
  نکته :
قابل ذکر است که فتوکپی اوراق درخواستی که برابر با اصل شده باشد تحویل و از لحاظ قانونی ارزش اصل را دارد .
 
نام : معصومه 
نام خانوادگی : زاهدی     
 مدرک تحصیلی : لیسانس  
رشته تحصیلی : آمار و مدارک پزشکی     
سمت : مسئول بخش آمار و مدارک پزشکی
   
  شرح وظایف  
تجزیه و تحلیل کمی و کیفی پرونده های بیمارستان و ارائه گزارشی از نواقص به متخصصین و مسئولین بخشهای بستری که در امر مستند سازی دخیل بوده اند.
کدگذاری پرونده های بیماران بستری از طریق کتابهای کدگذاری
پاسخ به مراجعین که به این بخش مراجعه می نمایند که اکثریت مراجعین از طریق پزشک قانونی و مابقی ازا دارات بیمه و سایر ارگانهای دولتی هستند .
برگزاری کمیته مدارک پزشکی و پیگیری مصوبات این کمیته 
تکمیل نرم افزار ماده 89 معاونت درمان و ارسال اطلاعات تکمیل شده به آن معاونت
درخواست و پیگیری تجهیزات وهمچنین درخواست چاپ اوراق مصرفی بخشها و پیگیری آن
برنامه ریزی و در صورت نیاز تهیه جزوات آموزشی برای پزشکان و پرستاران درخصوص مستندسازی صحیح اطلاعات پرونده
تکمیل برنامه ماده 98 که شامل اطلاعات پرسنلی ، آمارفعالیت بخشها بیمارستان و ارسال آن به معاونت درمان
پاسخ به نامه های اداری و اطلاعات آماری از داخل بیمارستان و خارج ازبیمارستان
پاسخ به مراجعه کننده در خصوص درخواست کپی از پرونده به پزشک قانونی و سایرادارات
تشکیل کمیته مدارک پرشکی و پیگیری مصوبات آن ابلاغ کتبی به بخشها و پزشکان
 
   مشخصات بخش آمار و مدارک پزشکی:
 واحد مدارک پزشکی شامل 4 بخش است    
آمار
کدگذاری
پذیرش
بایگانی
 
1 ) واحد آمارشامل : جمع آوری آمار روزانه بخشهای بستری در فرمهای آماری 24 ساعته- و جمع آوری آمار کلیه واحدهای بیمارستان ، بررسی فرمهای آماری 24 ساعته از لحاظ صحت ثبت اطلاعات ، ثبت اطلاعات آماری در فرمهای مخصوص آماری جمع بندی آمار کلی و ارسال یک نسخه آن به معاونت درمان و معاونت آموزشی ، شبکه بهداشت و جمع بندی آمارسه ماهه ،شش ماهه ، نه ماهه و آمارسالانه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری و ترسیم و نصب نمودارهای آماری سالانه ، پاسخ دهی به نامه های مربوط به آماری . 
2) واحد بایگانی : در این واحد ابتدا پرونده ها  از حسابداری تحویل و بعد آنها را در دفتر ثبت پروندهای بستری یاداشت و درحین ثبت کردن تحلیل کمی و کیفی پرونده ها صورت می گیرد (پرونده ها از لحاظ تشخیص پزشکی و گزارشات پرستاری و پاراکلینکی و کامل بودن و مهر و امضاء پزشکان و پرستاران ... ) بررسی و نواقص پرونده ها یادداشت میشود. در پایان اشکلات بخش ها و یا پزشکان بصورت کتبی گزارش میشود و مسئولین بخشها و متخصصین با حضور در واحد مدارک پزشکی نست به تکمیل پرونده های خود اقدام می نمایند. مرحله بعد تنطیم پرونده که اوراق پرونده ها طبق دستور واحد مدارک پزشکی مرتب می شوند.
3) کد گذاری : در این مرحله بعد از نتظیم پرونده تشخیصهای درج شده در پرونده ها طبق کتاب گذاری ICD10CM   کد گذاری می شوند. بعد از این مرحله ثبت پرونده ها در برنامه HIS   در این برنامه اطلاعات کلی پرونده های بیماران بستری ثبت می گردد و در آخر پرونده ها پوشه شده و به ترتیب شماره بایگانی میشوند .
 
 شرح وظایف مسئول بایگانی 
تحویل پرونده های بیماران از واحد حسابداری
ثبت مشخصات پرونده ها تحویلی در دفتر ثبت پرونده های بیماران بستری
تحلیل کمی و کیفی پرونده ها ( از لحاظ تشخیص پزشکی و گزارشات پرستاری و پاراکلینکی و کامل بودن و مهر و امضاء پزشکان و پرستاران ... )
گزارش اشکالات بخشهای مختلف به صورت مکتوب
تفکیک و تنظیم پرونده ها
پوشه کردن و بایگانی پرونده ها