معرفی مدیر داخلی بیمارستان
 
نام : روح الله 
نام خانوادگی : شجاعی
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری       
سنوات شغلی : 10 سال
سمت : مدیر داخلی بیمارستان
نوع استخدام : رسمی

  

شرح وظایف          

  کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعملهای اجرائی از رئیس بیمارستان

  نظارت به کار کارکنان و واحدهای تحت سرپرستی ، تنظیم برنامه و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان

  انجام بررسیهای لازم در زمینه عملیات و فعالیت های امور مالی بیمارستان مربوطه

  نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمینان
  از صحت اجرای برنامه های تنظیمی پیش بینی شده

  تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استاندارهای بیمارستانی

  انجام نظارت و رسیدگی های لازم به امور اداری ، تغذیه ، تأسیسات ، انبار و سایر واحدهای غیر پزشکی بیمارستان مربوطه

 

امتیازدهی