لیست پزشکان شاغل در این مرکز به تفکیک نوع تخصص :
متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ، دکتر رئیسی ، آقای دکتر 
متخصصین اورتوپد :  آقای دکتر رضائیان، آقای دکتر مرادی ، دکتر 
متخصصین زنان : خانم دکتر  نصیری، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر مشکواه ، خانم دکتر  ، خانم دکتر  , خانم دکتر 
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصصین اطفال : آقای دکتر  ، آقای دکتر , خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر   , خانم دکتر مژده ، خانم دکتر 
متخصصین داخلی :  آقای دکتر ، خانم دکتر  ,  آقای دکتر هادی زاده ، خانم دکتر  ، آقای دکتر  ، خانم دکتر  ، خانم دکتر 
متخصصین اعصاب و روان : خانم دکتر پدرام ، خانم دکتر ف
متخصصین قلب : خانم دکتر درس خوان ،  خانم , خانم دکتر 
متخصصین چشم : آقای دکتر  , خانم دکتر شیخ الاسلامی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : دکتر 
متخصص نورولوژی : آقای دکتر ق
متخصص عفونی : آقای دکتر صدیقی , خانم دکتر معلمی
طب اورژانس: آقای دکتر داوری , آقای دکتر  , خانم دکتر ، آقای دکتر  ، اقای دکتر اسدی 
آسیب شناسی : خانم دکتر عبدالله پوری