واحد فناوری اطلاعات

مسئول این واحد: آقای علی محمد رئیسی

 پرسنل این واحد: آقای حاتم زاده و آقای احراری

ایمیل اکادمیک :   hospital.it@hums.ac.ir

ایمیل بیمارستان : hospital.minam@gmail.com

تلفن مستقیم : 07652282908

رئوس خدماتی که در این واحد انجام می شود:

راه اندازی و به روز رسانی سایت بیمارستان

 راه اندازی، کنترل و نظارت بر شبکه LAN

کنترل و نگهداری از تجهیزات شبکه

پیگیری و رفع مشکلات مربوط با نرم افزار HIS

رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر های بیمارستان

ارسال پرونده های بیماران به سایت سلامت (سپاس)

پشتیبانی ثبت سکته های قلبی در ccu

پشتیبانی اتوماسیون اداری

پشتیبانی سرور رایان نظم (مالی)

پشتیبانی سرور تعهدی (مالی)

پشتیبانی سرور pacs (تصاویر رادیولوژی و سی تی اسکن و MRI)