نام و نام خانوادگی پست سازمانی سابقه کار سمت فعلی
محبوبه جوانی سوپروایزر   سوپروایزر در گردش
حامد احراری سوپروایزر   سوپروایزر در گردش
زهره کریم آبادی سوپروایزر   سوپروایزر در گردش
لیلا شیخ عباسی سوپروایزر   سوپروایزر در گردش
زینب رمضانپور سوپروایزر   سوپروایزر در گردش
خدیجه بهرام نژاد سوپروایزر   سوپروایزر  کنترل عفونت
کلثوم هاشمی سوپروایزر   سوپروایزر در گردش
یاسر ترابی سرپرستار   سوپروایزر در گردش
سکینه رحیم زاده سرپرستار   سوپروایزر در گردش
فاطمه شهیدیان سوپروایزر   سوپروایزر در گردش
فاطمه عسکری  سوپروایزر    سوپروایزر در گردش 
صدیقه صالحی پرستار   سوپروایزر در گردش
  • Please select news categories.