ساعات ملاقات

ساعات ملاقات بیماران در بخشهای بستری همه روزه بین 3 تا 5 بعد از ظهر می باشد.

بخش سی سی یو ساعت 4 تا 5 می باشد

بخش ها ویژه مانند آی سی یو و آن آی سی یو ملاقات ندارند

لطفا برای رعایت حال بیماران خودتان و دیگران در غیر این ساعات تقاضای ملاقات نفرمائید.

                                                                                                            متشکریم

 

  • Please select news categories.