رئیس  بیمارستان : میثم صالحی                          

  رشته تحصیلی : دکترای پزشکی                                               مدرک تحصیلی : متخصص داخلی 

     سابقه کار :  4 سال                                                  

 

                  

          

 شرح وظایف رئیس بیمارستان :

 

 • پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.
 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)
 • جلب همکاریهای برون سازمان
 • پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق
 • مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
 • نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء
 • هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
 • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
 • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
 • مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان
 • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 • نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
 • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
 • انتصاب و عزل کارکنان
 • شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
 • Please select news categories.