معرفی مسئول  

 

نام : ادریس

نام خانوادگی : فخاری

 

 

شرح وظایف

 

·         هماهنگی با واحدها جهت تهیه، تایید و انعکاس خبر در سایت بیمارستان و سایر سایتها  

·         شرکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح استان

·         هماهنگی و برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف

·         تهیه عکس و فیلم از برنامه های مختلف بیمارستان و ارائه گزارش عملکرد

·         هماهنگی بازدید افراد و دیگر دستگاهها از واحدهای مختلف  بیمارستان

·         تهیه پیش نویس بیانیه ها و اطلاعیه ها و پیامهای تبریک و تسلیت

·         جمع آوری نقطه نظرات همکاران و انتقال به مدیریت بیمارستان

·         جمع آوری انتقادات و پیشنهادات مراجعان به واحدهای بیمارستان و انتقال به مدیریت

·          برگزاری مسابقات بین پرسنل بیمارستان

·         هماهنگی و تایید نشریه های داخلی بیمارستان