نام : ابراهیم 

نام خانوادگی : صادقی بهمنی

سمت : مسئول حراست

رشته تحصیلی : 

مدرک تحصیلی : 

سابقه کاری : 15 سال

نوع استخدام : رسمی