این مرکز درمانی افتخار دارد که با تمامی شرکت های بیمه درمانی طرف قرارداد می باشد 

از جمله : بیمه های روستایی ، بیمه سلامت ، خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، کیش ، نیروهای مسلح ، کمیته های امداد، بانکها  ....

ف

سازمان  طرف قرارداد

صندوقهای تحت پوشش

فرانشیز  سرپایی

فرانشیز  بستری و تحت نظر

 

 

 

 

فرانشیز بیمار طبق طرح تحول سلامت

توضیحات

سرپایی

بستری

1

بیمه سلامت

( خدمات درمانی)

کارکنان دولت

30%

10%

20%

6%

استثناء در پرداخت سرپایی  طرح تحول سلامت : پاراکلینیک  20% سایر خدمات   15% ویزیت 30%

ایرانیان و سلامت همگانی

30%

10%

20%

6%

"

سایر اقشار

30%

10%

20%

6%

"

روستایی

30%

10%

20%

6%

"

2

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی عادی

30%

10%

20%

6%

"

تامین اجتماعی مستمری بگیر

30%

5%

20%

3%

"

تامین اجتماعی خاص

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

20%

0

"

تامین اجتماعی فوتی

30%

بدون فرانشیز(فوت شده در بیمارستان)

20%

0

"

تامین اجتماعی همکارسازمان

30%

5%

20%

6%

"

3

نیروهای  مسلح

نیروهای مسلح عادی

10%

بدون فرانشیز

20%

0

استثناء :  فرانشیز ویزیت سرپایی 30%

نیروهای مسلح سرباز

10%

بدون فرانشیز

20%

0

استثناء :  فرانشیز ویزیت سرپایی 30%

 

نیروهای مسلح عائله وجانباز

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

0

0

-

4

کمیته امداد

کمیته امدادعادی

30% (متخصص)

10%

20%

3%

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

 

 

 

 

 

 

5

 

بیمه ایران

 

 

 

 

 

 

 

فقط شرکتهای ممهور به مهر ایران و طرف قرارداد با بیمارستان

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

بستری با ارائه معرفینامه

 

 

 

 

 

 

6

بیمه دانا

شرکت آب منطقه ای هرمزگان

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

-

شرکت آب فاضلاب هرمزگان

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

-

شرکت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

-

شرکت مدیریت تولیدبرق خلیج فارس

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

-

شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

-

شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

بانکها

بانک کشاورزی

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

بانک صادرات

20%

موارد بستری قرارداد بابیمه تکمیلی کمک رسان

-

-

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

بانک تجارت

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

بانک ملت

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

بانک سپه

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

8

شرکت نفت

صنعت نفت هرمزگان و فارس

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

9

نیروی انتظامی

متهمین (ارائه معرفینامه)

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

10

اداره زندان

زندانیان (ارائه معرفینامه)

بدون فرانشیز

بدون فرانشیز

-

-

ارائه معرفینامه جهت بستری الزامیست

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان

بیمه تکمیلی

کمک رسان

sos

آتیه سازان حافظ

بیمه تکمیلی ایثارگران و جانبازان

بیمه البرز

بیمه تکمیلی دانا

  • Please select news categories.