نام : توران
نام خانوادگی :بردباری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
سمت : مسئول واحد بهداشت محیط بیمارستان
 
 
 
 شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط بیمارستان 

1- هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه .

 2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف .

 3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون .

 4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن .

 5- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود .

 6- نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی .

 7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب .

 8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب .

 9- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز .

 10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان .

 11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – کلاه – دستکش – ماسک – چکمه و . . . ) وتدارک سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان .

 12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود .

 13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط .

 14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل :

( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی کارکنان ، اطاق استراحت کارکنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

 15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا .

 16- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

 17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان .

 18- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی ) .

 19- نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار کپسولهای طبی و . . .

 20- ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین .

 21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا .

 22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

  بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده  

  
  خط مشی واحد بهداشت محیط
 نظارت برلکه زدایی سریع مواد خطرناک
 نظارت برنظافت و گندزدایی تجهیزات مراقبت از بیمار
 نظارت بر تامین ذخیره و کنترل کیفی و بهداشتی آب سالم بیمارستان 
 نظارت برسیستم جمع آوری ،دفع ،کنترل کیفی و دفع نهایی فاضلاب
 نظارت برکنترل حشرات و جانوران موذی
 نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی مواد غذایی
 نظارت و کنترل شرایط بهداشتی بخش ها
 نظارت برحفاظت در برابر بیماری های مسری
 نظارت برپیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان  
 نظارت براستعمال دخانیات 
 نظارت برکنترل رعایت الزامات و استانداردهای واحد توسط پیمانکار
 نظارت برارتقاء فرایندهای ضدعفونی
 نظارت برظروف مورد استفاده برای بیماران عفونی
 نظارت برآماده سازی - جابه جایی - انبارکردن - تهیه و توزیع غذا
 
 
  شرح وظایف کارشناش مسئول بهداشت حرفه ای

تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان بصورت مدون

تشکیل جلسات آموزشی –توجیهی جهت سرپرستان ومسئولین زیر ربط در زمینه اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای

مطالعه در زمینه استانداردهای PPE و تعیین وسیله مناسب جهت مقابله با خطرات

تهیه لیست مواد شیمیائی  اعم از مواد اولیه – بینابینی و تولیدی

تهیه و ترجمه MSDS تمامی ترکیبات و مواد شیمیایی موجود

تشکیل کمیته حفاظت فنی و طرح مسائل بهداشتی و ایمنی در جلسات   ارائه پیشنهاد لازم به مسئولین

پیگیری ارسال یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکور توسط رئیس مرکز بهداشتی درمانی و همچنین صورتجلسات تنظیم شده راتا یک هفته بعد از تشکیل جلسه به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه.

شناسایی مشاغل موجود و تعداد پرسنل هر شغل

تشکیل پرونده های بهداشت برای کلیه کارکنان

برنامه ریزی جهت اندازه گیری حداقل سالی یکبار عوامل زیان آور و اقدامات کنترلی و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه

نظارت فنی بر جذب کارکنان جدید الاستخدام ، تغییر شغل ، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت پیش از 3 روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار

برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل و آشنا سازی آنها نسبت به مقررات بهداشتی و ایمنی

ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار

نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمایی های مربوطه در جهت افزایش اطلاعات و به روز بودن

بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود از قبیل سیستم اطفا حریق ، درب های خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و ...

همکاری در آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفای حریق

ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ها با کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت منطقه

بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده ازقسمتهای مختلف بیمارستان و ثبت گزارشات بازدیدها

تهیه و تدوین مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، فیلم ، اسلاید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین

همکاری در برنامه ریزی، اجرا و نظارت برتولید، جمع آوری ،نگهداری بی خطرسازی، انتقال ودفع پسمانده ها مطابق قانون مدیریت پسمانده ها وآئین نامه های مربوطه

همکاری در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر بهداشت پرتوها در مراکز بهداشتی درمانی مطابق قانون وآئین نامه های مربوطه  

    
    
 خط مشی واحد بهداشت حرفه ای
 معاینات پزشکی قبل از استخدام
 اجرا و ثبت برنامه ایمن سازی
 آموزشروش جابجایی بار و اجسام سنگین یا حساس
 نظارت برممنوعیت گذاردن درپوش سرنگ و سرسوزن بعد از استفاده  No Recapping
 فرآیند مکتوب برای تکمیل فرم ها ی اتفاقات و حوادث ناخواسته
 موارد کاربرد و راهنمای علمی استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک دستکش گان و .. ........
 راهنمای الزامات کارکنان در صورت تماس با خون
 راهنمای رعایت الزامات بهداشتی و ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافتهای بدن
 استفاده صحیح از برگه های اطلاع رسانی در خصوص ایمنی مواد
 نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
 استفاده صحیح از برگه های اطلاع رسانی در خصوص ایمنی مواد  MSDS
 بیماریهای کارکنان  ) الزامات کارکنان در صورت ابتلا به انواع بیماریها (
 مواجهه با عوامل فیزیکی  ) صدا ، نور ، ارتعاش ، شرایط جوی ، پرتوها ، میدان مغناطیسی
 
 
  خط مشی  واحد رختشویخانه
 کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا در رختشویخانه
 روش اجرایی خاص برای جابجایی لباس آغشته به مواد آلوده ، خطرناک یا مایعات بدن
 شستن ، خشک کردن ، دوخت و رفوی لباس ها و ملحفه ها
 برنامه کنترل کیفیت شامل اندازه گیری درجه حرارت آب و ...
 ذخیره ، توزیع و تحویل لباس ها و ملحفه ها ی تمیز
 تامین مواد شوینده
 برنامه سرویس و خدمات نگهداری ماشین های رختشویی و خشک کن
 کنترل رعایت الزامات و استانداردهای بخش توسط پیمانکار ) در صورتی که برون سپاری شده (
 اطمینان از میزان لباس ، ملحفه و اقلام پارچه های در زمان بالاترین ضریب اشغال تخت و شرایط بحرانی پاسخگوی نیاز است