کارگزینی
مسئول این واحد : آقای کاظم حسین پور
رئوس کارهای محوله به این واحد
رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به ننظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع و .... با اطلاع مقام مافوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط
رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع و بازنشستگی
انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
 برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
تهیه آمار پرسنلی
تهیه لیست ماهانه کارانه ، اضافه کار ، گواهی انجام کار پرسنلی
شرکت در کمسیونها و جلسات مختلف
پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین ای احتیاجات
مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
تهیه گزارشات لازم

امور دفتری یا دبیرخانه

رئوس کارهای محوله به این قسمت

 

1.       ثبت خلاصه مشخصال و جریان نامه های وارده ، صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط

 

2.       تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

 

3.       تهیه صمرت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها

 

4.       تنظیم دفتر آمارکارکنان

 

5.       تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق