نام :فاطمه

نام خانوادگی: عسکری سیاهویی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

سمت: پرستار بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان

 
شرح وظایف  
فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان ( خدمت دهنده و خدمت گیرنده ) در بیمارستان
نیاز سنجی آموزشی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم در راستای اجرای برنامه حاکمیت بالینی
استقرار برنامه های حاکمیت بالین در بیمارستان
ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه
نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاکمیت بالینی
ارایه گزارش مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه
 
خط مشی ها
این مرکز متعهد به موارد ذیل است :
پذیرش بیماران آزاد و یا دارای بیمه های دولتی
پذیرش بیماران اورژانسی بدون در نظر گرفتن نوع جراحت و یا بضاعت بیمار
رعایت منشورحقوق بیماران
رعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت و درمان
رعایت قوانین و ضوابط زیست محیطی
بهبود مستمرسیستم مدیریت کیفیت و زیست محیطی
بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات درمان
پیشگیری از آلودگی های آب وخاک
توسعه خدمات قابل ارائه به مشتری
جلب رضایت مشتریان
ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری
رعایت اصول حرفه ای کار و اخلاق کاری
  • Please select news categories.