وظیف این واحد تنظیم قراردادها  با شرکتها و واحدهای مختلف جهت سرویس دهی به بیمارستان می باشد