صفحه اصلی > ریاست > حراست 

نام : مرتضی

نام خانوادگی : کارگشا

سمت : مسئول حراست

رشته تحصیلی : 

مدرک تحصیلی : 

سابقه کاری : 15 سال

نوع استخدام : رسمی

 ***********************************