صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > منشور حقوق بیمار و کارکنان 

منشور حقوقی بیماران

 1. بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت موثر و همراه با احترام را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .

 2. بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد .
 3. بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص  ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات  ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج خود درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد .
 4. بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان ، اظلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی  و یا کاربرد سایر روش ها  در حد درک خود از پزشک معالج دریافت  و در انتخاب نهایی درمان مشارکت نماید .
 5. بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی  و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از ادامه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید  .
 6. بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خوداز محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره های  بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد ، اطمینان حاصل نماید .
 7. بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود به طور بالینی افرادی که مستقیما بر روند درمان شرکت ندارند ، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود .
 8. بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ، انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید .

 

منشور حقوقی کارکنان

 

   از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات یک انسان ،از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه مقدمه واجب (یعنی خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها ) واجب است ، منشور حقوق کارکنان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) تدوین گردید تا با رعایت آن خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد. حق در این منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند .


  حق مصونیت از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری.

 1.  حق داشتن امنیت برای ایفای وظایف شغلی اعم از امنیت مالی ، جانی   و شغلی.
 2.   حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار میگیرند.
 3.  حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعدحرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود و حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع   و قانون .
 4.  حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال در تصمیم گیری ها در حدود شرح وظایف .
 5.  حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان