امور دفتری یا دبیرخانه

رئوس کارهای محوله به این قسمت

1.       ثبت خلاصه مشخصال و جریان نامه های وارده ، صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط

2.       تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

3.       تهیه صمرت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها

4.       تنظیم دفتر آمارکارکنان

5.       تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق