صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزرین 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی سابقه کار سمت فعلی
محبوبه جوانی سوپروایزر سوپروایزر در گردش
حامد احراری سوپروایزر   سوپروایزر در گردش
فاطمه تفرقه سوپروایزر سوپروایزر در گردش
لیلا شیخ عباسی سوپروایزر سوپروایزر در گردش
زینب رمضانپور پرستار سوپروایزر در گردش
سعیده داودی سوپروایزر سوپروایزر آموزشی
خدیجه بهرام نژاد سوپروایزر سوپروایزر کنترل عفونت
فاطمه شهیدیان سوپروایزر سوپروایزر در گردش
زهره کریم آبادی سرپرستار سوپروایزر در گردش
کلثوم هاشمی پرستار سوپروایزر در گردش