صفحه اصلی > ریاست > مترون 
نام : فوزیه شیخ آبادی 
پست سازمانی : مترون          سابقه کار :21 سال
 
تلفن مستقیم :  07642214127              تلفن داخلی : 330

 

 

  

مدیر دفتر پرستاری

  وظايف واختيارات

1.       برآورد نيروي پرستاري مورد نياز در بيمارستان و اعلام به مسئولين ذيربط

2.       كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات تعيين شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در انجام امور پرستاري طبق دستورالعملها و شرح وظايف مربوطه و ايجاد هماهنگي در عمليات پرستاري

3.       تشكيل كميته هاي كنترل كيفيت مراقبت پرستاري و همکاری به عنوان عضو در کمیته های مختلف

4.       نظارت بر اجراي مراقبت ها بر اساس استانداردهاي پرستاري

5.       شركت در انجام و اجراي طرح ها و برنامه هاي تحقيقاتي و پيشنهادات، بمنظور بهره وري كامل از نيروهاي موجود كادر پرستاري واحدهاي تابعه

6.       همكاري و هماهنگي با دفتر پرستاري وزارت متبوع در تدوين آئين نامه هاي پرستاري

7.       نظارت و سرپرستي، راهنمائي و تعيين خط مشي جهت كارشناسان دفتر، مديران پرستاري

8.       هماهنگي و همكاري متقابل با فعاليتهاي مراكز تابعه در  صورت وجود

9.       بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي ضمن خدمت و ايجاد تسهيلات بمنظور شركت پرسنل در كنفرانسها و سمينارها و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي

10. تهيه و تنظيم برنامه هاي تحقيقاتي جهت افزايش بهره وري و ارتقاء كيفي مراقبت از بيمار و بهبود مستمر برنامه هاي آموزشي

11. تشكيل جلسات با مديران پرستاري بمنظور توجيه اهداف، قوانين و مقررات و آئين نامه هاي اجرائي پرستاري

12. عزل و نصب سوپروایزرین و سرپرستاران  بخش ها

13. مصاحبه و بررسي درخواستهاي استخدامي، انتقالي، بازنشستگي و بازخريدي كادر پرستاري

14. رسيدگي به شكايات و مسائل و مشكلات كادر پرستاري

15. نظارت بر تهيه و تنظيم، جمع آوري آمار و اطلاعات پرسنل پرستاري و تختهاي موجود  بیمارستان

16.  مصاحبه جهت انتخاب و تعيين محل خدمت پرسنل پرستاري استخدامي، انتقالي و ...

17.  رشد و توسعه ارائه خدمات پرستاري در سطوح مختلف جامعه

18.  همكاري بر حسن اجراي فعاليتهاي كميته هاي كنترل عفونت در مراكز درماني

19.  همكاري و نظارت در صدور پروانه اشتغال به كار پرستاران

20.  بررسي مسائل و مشكلات رفاهي كادر پرستاري و ارائه راهكارها به مسئولين ذيربط

21.  برگزاري مراسم به مناسبت هاي مختلف

     ضمنا تعداد 5 نفر از پرستاران به عنوان سوپروایزر در شیفت های عصر و شب با دفتر پرستاری همکاری دارند.