صفحه اصلی > ریاست > مدیریت 

مدیر بیمارستان : روح الله شجاعی

پست سازمانی :  کارشناس ارشد حسابداری                          سابقه کار :  10 سال

  تلفن مستقیم  :                                                   تلفن داخلی : 213

 

                    شرح وظایف مدیر بیمارستان :

  • کسب خط مشی و دستورالعملهای اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان(در چهارچوب اختیارات)              
  • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمائی آنان .                             
  • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی .                                             
  • بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی وحسابهای بیمارستان .                                              
  • نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداختها و رسیدگی باسناد هزینه .                                              
  • رسیدگی به بودجه وکنترل مخارج ، تنظیم بودجه امضا اسناد با امضای ریاست بیمارستان .