صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > بیمه های طرف قرارداد 

این مرکز درمانی افتخار دارد که با تمامی شرکت های بیمه درمانی طرف قرارداد می باشد 

از جمله : بیمه های روستایی ، بیمه سلامت ، خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، کیش ، نیروهای مسلح ، کمیته های امداد، بانکها  ....