صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > بخش آی سی یو کرونا 

سرپرستار بخش : خانم سهرابی     سایقه کار 6 سال 

تعداد پرسنل  12 نفر   8 پرستار و 4 کمک پرستار 

تعداد خدمات 4 نفر 

در فروردین 1399 با توجه به شیوع بیماری کووید 19 بخش سی سی یو که در همجواری با بخش های کرونا بود به اورژانس انتقال یافت و با توجه به نیاز بخش ویژه کرونا ، این

بخش به آی سی یو کرونا تبدیل گردید 

در این بخش 8 تخت با 6 دستگاه ومتیلاتور و سایر تجهیزات لازم راه اندازی گردیده است 

بیماران کووید که نیاز به حمایت تنفسی دارند از سایر بخشها به این بخش منتقل می شند