سرپرستار بخش : خانم حاج حسینی  سابقه خدمت 22 سال

تعداد پرسنل  چهار نفر   یک نفر پرستار و سه نفر بهیار

بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و مینور و سایر بیماران مبتلا به اختلالات خونی مانند هموفیلی به صورت سرپایی بستری می شوند و پس از دریافت خون و یا فراروده های خونی یا سایر داروهای لازم ترخیص می گردند 

در این بخش روزانه متخصصین داخلی و اطفال بیماران را ویزیت می نمایند