سرپرستار بخش   : خانم بازیار سابقه کار 5 سال 

تعدار پرسنل   8 نفر پرستار   4 نفر بهیار    2 نفر خدمات

بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن کلیوی یا همان بیماران دیالیزی به صورات روزانه بجز روزهای تعطیل در دو شیفت صبح و عصر در این بخش پذیرش شده و پس از انجام همودیالیز ترخیص می گردند 

و روزانه توسط متخصصین داخلی ویزیت می گردند