تعداد پرسنل ماما و بهیار بخش
پرسنل ماما 16 نفر
پرسنل کمک 4 نفر
رسمی
2
بهیار
0
پیمانی
11
کمک بهیار
3
طرحی
2
  0
0
قراردادی
1
0
1

نام بخش :زایشگاه         

مسئول بخش : خانم بهادری

میزان تحصیلات  : لیسانس مامایی                                                                                                                         

تعداد تخت فعال : 13 تخت

تعداد پرسنل بخش :16 نفر  

تعداد پزشکان بخش : 6 نفر

متخصصین زنان : خانم دکتر نیازی ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر کریمی، خانم دکتر رضائیان ، خانم دکتر میروکیلی , خانم دکتر نصیری
نحوه پذیرش بیماران به این صورت است که بیمار به طور مستقیم به زایشگاه مراجعه کرده و بعد از در جریان گذاشتن پزشک آنکال بیمار بستری شده یا با دستورات  و توصیه های
لازم به درمانگاه  بیمارستان ارجاع داده می شود./