نام بخش : زنان

مسئول بخش : خانم  دادی زاده    لیسانس پرستاری

تعداد تخت فعال :20 تخت

تعداد پرسنل بخش : 13نفر        رسمی 2 نفر            پیمانی 8 نفر       قرارداد 3 نفر 

                                               پرستار7 نفر        بهیار 6نفر            

تعداد پزشکان بخش : 6 نفر

   خانم دکتر لک تبریز ، ]قای دکتر هادی زاده ، دکتر غلامی ، خانم دکتر کاکاوند , خانم دکتر معلمی ، آقای دکتر صدیقی

تعداد خدمات 4 نفر

پذیرش بیماران این بخش از مطب ، درمانگاه ،  اورژانس می باشد./
ساختمان این بخش تا سال 1398 بخش بستری پست پارتوم بود که در  اسفند 1398  بیماران این بخش یه بخش جراحی زنان منتقل شده و این بخش به بخش کرونا مشکوک تبدیل گردید.
در این بخش بیماران مشکوک به کرونا که علایم تنفسی دارند وجواب آزمایش آنها آماده نشده بستری می گردند و در صورت مثبت بودن جواب آزمایش کووید ، به بخش داخلی کرونا منتقل می شوند