نام بخش :جراحی زنان

مسئول بخش : خانم خادمی  لیسانس پرستاری

تعداد تخت فعال : 28 عدد

تعداد پرسنل بخش : 13 نفر   قراردادی 4 نفر            پیمانی 4 نفر       طرحی 4 نفر        شرکتی 1 نفر

                                      پرستار 9 نفر             بهیار 4 نفر

تعداد پزشکان بخش : 7 نفر

متخصصین زنان : خانم دکتر نصیری ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر قاسمی، خانم دکتر مفتوحی ، خانم دکتر نوروزی, خانم دکتر طاولی ، خانم دکتر مشکواه 
تعداد خدمات  4 نفر

در این بخش نیز مانند بیشتر بخش های بیمارستان بیماران از سه طریق مطب ، درمانگاه و بخش های دیگر

پذیرش شده و با داشتن نوبت عمل جهت رفتن به اتاق عمل آمادگی لازم را کسب می نمایند و بعد از عمل

هم جهت ادامه درمان به بخش منتقل می گردند.

در سال 1399 با توجه به شیوع بیماری کووید 19 بخش زنان ( پست پارتوم ) هم با این بخش ادغام گردید و مادران باردار پس از زایمان طبیعی به این بخش منتقل می گردند