نام بخش : جراحی مردان

مسئول بخش : خانم قاسم زاده   لیسانس پرستاری

تعداد تخت فعال : 28 تخت

تعداد پرسنل :  14  نفر       رسمی 2 نفر        قراردادی 2 نفر   پیمانی 5 نفر      طرحی  1  نفر    ساعتی  2  نفر  شرکتی 1 نفر

                                     پرستار 7 نفر       بهیار 3 نفر        کمک بهیار  3 نفر

  تعداد پزشکان بخش : 8 نفر

متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ، آقای دکتر احمدی، آقای دکتر رئیسی
متخصصین اورتوپد :  آقای دکتر رضائیان، آقای دکتر مرادی
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصص چشم : آقای دکتر کمالی , خانم دکتر شیخ الاسلامی ، آقای دکتر امینی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : آقای دکتر دهقان

تعداد خدمات 4 نفر

در این بخش نیز مانند بیشتر بخش های بیمارستان بیماران از سه طریق مطب ، درمانگاه و بخش های دیگر

پذیرش شده و با داشتن نوبت عمل جهت رفتن به اتاق عمل آمادگی لازم را کسب می نمایند و بعد از عمل

هم جهت ادامه درمان به بخش منتقل می گردند.