نام بخش :اطفال

مسئول بخش : خانم مظاهری لیسانس پرستاری     سابقه خدمت  : 12 سال

تعداد پرسنل بخش 15 نفر

5 نفر رسمی       3 نفر قراردادی        4 نفر پیمانی     3 نفر طرحی

پرستار  6 نفر       بهیار 9 نفر         

تعداد پزشکان متخصص اطفال  7 نفر

 متخصصین اطفال :  خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر زاهدی, خانم دکتر آزادی , خانم دکتر دانش, خانم دکتر فولادی, خانم دکتر یزدی

خدمات بخش  4 نفر

تعداد تخت فعال   38 تخت

بیماران این بخش از بخش های اورژانس ،درمانگاه ،مطب ،تالاسمی، جراحی زنان و زنان پذیرش می شوند

بیماران بستری از مطب ،درمانگاه ،تالاسمی پس از تشکیل پرونده در پذیرش اورژانس از طریق سیستم پذیرش می شوند

بیماران بخش ها هم پس از هماهنگی لازم از طریق سیستم پذیرش می شوند./