ام بخش :NICU

مسئول بخش : خانم امیری لیسانس پرستاری     سابقه خدمت  : 13 سال

تعداد پرسنل بخش 12 نفر

1 نفر رسمی       1 نفر قراردادی        8 نفر پیمانی     2 نفر طرحی

پرستار  10 نفر       بهیار 2 نفر      کمک بهیار 2 نفر   

تعدا پزشکان متخصص اطفال 6 نفر

 متخصصین اطفال :  خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر زاهدی,  خانم دکتر دانش, خانم دکتر فولادی, خانم دکتر یزدی ، خانم دکتر آزادی

خدمات بخش  4 نفر

تعداد تخت فعال   20 تخت

بیماران این بخش از بخش های اورژانس ،درمانگاه ،مطب ،زایشگاه ، جراحی زنان ، زنان  و اتاق عمل پذیرش می شوند

بیماران بستری از مطب ،درمانگاه پس از تشکیل پرونده در پذیرش اورژانس از طریق سیستم پذیرش می شوند

بیماران بخش ها هم پس از هماهنگی لازم از طریق سیستم پذیرش می شوند./