نام بخش : اورژانس

مسئول بخش : آقاي ياسر ترابي  لیسانس پرستاری
تعداد تخت فعال :9 تخت
تعداد پرسنل بخش : 10   نفر               3 نفر رسمی        3نفر پیمانی     3 نفر طرحی     1 نفر شرکتی
                                      پرستار  8 نفر             بهیار 2 نفر
تعداد پزشکان متخصص بخش : 8 نفر
متخصصین داخلی :  آقای دکتر غلامی ,  آقای دکتر هادی زاده، خانم دکتر لک تبریز ، خانم دکتر کاکاومد
متخصصین اعصاب و روان : خانم دکتر پدرام
متخصص نورولوژی : آقای دکتر قاضی زاده
متخصص عفونی : آقای دکتر صدیقی , خانم دکتر معلمی
تعداد خدمات 4 نفر
بیماران پس از ویزیت در بخش حاد و یا مستقیم از مطب متخصص به این بخش ارجاع داده می شوند.