نام بخش : داخلی

مسئول بخش : خانم  مکاری  لیسانس پرستاری       سابقه خدمت  : 9 سال

تعداد تخت فعال : 36 تخت

تعداد پرسنل بخش : 11 نفر     قراردادی 1نفر            پیمانی 6 نفر     طرحی 3 نفر      رسمی 1  نفر

                                       پرستار 9 نفر               بهیار 2 نفر          

تعداد پزشکان بخش :5 نفر

  آقای دکتر  هادی زاده   ، خانم دکتر لک  تبریز ،  آقای دکتر غلامی، آقای دکتر صدیقی, خانم دکتر معلمی 

  تعداد خدمات 4 نفر

پذیرش بیماران این بخش از درمانگاه و مطب به صورت مستقیم و پس از تشکیل پرونده به بخش می باشد و از سایر بخش ها بعد از ویزیت متخصص داخلی و از طریق سیستم به بخش انتقال داده می شوند ./

در اسفند ماه 1398 پس از شیوع بیماری کووید 19 این بخش مختص بستری بیماران کووید مثبت گردید

و بیماران داخلی در بخش اورژانس بستری درمان می شند