صفحه اصلی > درباره بیمارستان 

معرفی مرکز

نام مرکز آموزشی-درمانی/بيمارستان:  بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)                       

آدرس بيمارستان :  بلوار آل محمد (ص)

كد پستي :   7981693119         

شماره تلفن هاي مركز: 3-07642214120

شماره نمابر : 07642214125

تاريخ تاسيس : 01/11/1384

تاريخ شماره پروانه تاسيس مرکز / بیمارستان : 23/04/1386

نوع تخصص بيمارستان : جنرال

نوع فعاليت :  درمانی - دولتي

نوع مالكيت:  دولتي

آخرين درجه ارزشيابي بيمارستان :  درجه یک                تاريخ آخرين ارزشيابي :  اسفند ماه 1393

كل مساحت زمين :    167500  متر مربع                          كل مساحت زير بنا:  12000 متر مربع

تعداد طبقات ساختماني :  2 طبقه   ساختمان            

تعداد درب هاي ورودي : 

محل فرود بالگرد :  دارد

تعداد تخت مصوب :  116

تعداد تخت فعال :  226

ميانگين درصد اشغال تخت در سال جاری:   76 درصد

پست الكترونيكی:  Hospital.minab@Gmail.com

 

آدرس پایگاه اطلاع رسانی ( سایت اینترنتی) : abmh.hums.ac.ir