نام بخش :ICU

    مسئول بخش : خانم خلیل تاش  سابقه کار : 10 سال

    تعداد تخت فعال :5 تخت

    تعداد پرسنل : 11 نفر (9پرستار و 1 نفر کمک بهیار ) 5 نفر پیمانی و 1 نفر قرارداد معین و طرح 4 نفر ساعتی 1 نفر

    پزشکان بیهوشی بخش : 4 نفر

           داخلی مغز و اعصاب : 1 نفر  ،جراح مغز و اعصاب : 0 نفر،  داخلی : 4 نفر  ،  جراح عمومی : 3 نفر   ، قلب : 3 نفر  ، ارتوپدی : 2 نفر  ،  زنان : 6 نفر

    خدمات : 4 نفر  

      نحوه پذیرش بیماران :

    بیماران از بخش های بیمارستان پس از دستور پزشک مربوطه  و تائید متخصص بیهوشی پذیرفته می شوند./