صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 
لیست پزشکان شاغل در این مرکز به تفکیک نوع تخصص :

متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ،خانم دکتر کفایی ، آقای دکتر پیرمرادی
متخصصین اورتوپد :  آقای دکتر فرزین نیا، آقای دکتر مرادی
متخصصین زنان : خانم دکتر نیازی ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر کریمی، خانم دکتر رضائیان ، خانم دکتر میروکیلی , خانم دکتر نصیری
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصصین اطفال : آقای دکتر شهبازی  ، آقای دکتر روشنکار ، آقای دکتر خلیلیان , خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر صبور , خانم دکتر خانی
متخصصین داخلی آقای دکتر رحیمی ، خانم دکتر هروآبادی ,  آقای دکتر هادی زاده ، خانم دکتر کامکار
متخصصین اعصاب و روان : خانم دکتر تات
متخصصین قلب : خانم دکتر عمادیان ،  آقای دکتر مهدوی, خانم دکتر درس خوان
متخصصین چشم : آقای دکتر کمالی , خانم دکتر شیخ الاسلامی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : 
متخصص نورولوژی : آقای دکتر اسماعیلی
متخصص عفونی : آقای دکتر صدیقی , خانم دکتر معلمی
طب اورژانس: آقای دکتر داوری , آقای دکتر نیک اختر , خانم دکترشفازند