صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزرین 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی سابقه کار سمت فعلی
محبوبه جوانی سوپروایزر سوپروایزر در گردش
حامد احراری سرپرستار   سوپروایزر در گردش
فاطمه تفرقه سوپروایزر سوپروایزر در گردش
لیلا شیخ عباسی سوپروایزر سوپروایزر در گردش
زینب رمضانپور پرستار سوپروایزر در گردش
سعیده داودی سوپروایزر سوپروایزر آموزشی
صدیقه مقیمی پرستار سوپروایزر کنترل عفونت