نام واحد : سونوگرافی

مسئول بخش :  خانم احمدی             

عنوان پست سازمانی : کارشناس رادیولوژی              سابقه کار : 8 سال 

برنامه پذیرش بیماران

پذیرش و تلفن

بیماران بستری

همه روزه

بیماران سرپایی

عصرها همه روزه بجز روزهای تعطیل

تلفن

24     2214120 داخلی 221

مسئول فنی : دکتر پزشکی

شرح وظایف :

پذیرش بیماران سرپایی و بستری مراجعه کننده

دادن نوبت به بیماران

دادن آمادگی لازم به بیماران

انجام سونوگرفی های بیماران سرپایی و بستری  ساده و رنگی

ارائه نتیجه سونوگرافی ها توسط پزشک به بیماران