صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > رادیولوژی  

نام واحد : رادیولوژی

مسئول بخش :  خانم احمدی            

عنوان پست سازمانی : کارشناس رادیولوژی              سابقه کار : 8 سال

مسئول فیزیک بهداشت : آقای دستور

تعداد پرسنل  :6 نفر    1 نفر کارشناس                      5 نفر کاردان

تعداد خدمات : 2 نفر

شرح وظایف :

پذیرش بیماران سرپایی و بستری مراجعه کننده

دادن آمادگی لازم به بیماران

انجام رادیوگرافی های ساده و رنگی توسط پرسنل

چاپ فیلم و تحویل آن به بیمار در اسرع وقت


پذیرش و تلفن

همه روزه

24 - 2214120 داخلی 224