نام واحد : داروخانه

مسئول  :  آقای حامد زارع

ناظرفنی و دارویی : آقایان مرشدی و شبتاری

عنوان پست سازمانی :                                          سابقه کار : 

تعداد پرسنل  :4 نفر                     

تعداد خدمات : 1نفر

شرح وظایف :

تائید داروهای درخواست شده توسط بخش ها

چاپ  روزانه داروهای مربوط به هر بخش و جمع آوری آنها و در نهایت تحویل به هر بخش

تامین دارو های لازم بیمارستان

تلفن : 24  - 2214120   داخلی 237

 داروخانه به بخش خصوصی واگذار شده است