ام بخش : داخلی

مسئول بخش : خانم  مکاری  لیسانس پرستاری       سابقه خدمت  : 9 سال

تعداد تخت فعال : 36 تخت

تعداد پرسنل بخش : 11 نفر     قراردادی 1نفر            پیمانی 6 نفر     طرحی 3 نفر      رسمی 1  نفر

                                       پرستار 9 نفر               بهیار 2 نفر          

تعداد پزشکان بخش :5 نفر

  آقای دکتر  رحیمی   ، خانم دکتر هروآبادی ،  آقای دکتر هادی زاده، خانم دکتر کامکار ، آقای دکتر اسماعیلی ، آقای دکتر صدیقی, خانم دکتر معلمی , خانم دکتر تات

  تعداد خدمات 4 نفر

پذیرش بیماران این بخش از درمانگاه و مطب به صورت مستقیم و پس از تشکیل پرونده به بخش می باشد و از سایر بخش ها بعد از ویزیت متخصص داخلی و از طریق سیستم به

بخش انتقال داده می شوند ./