نام بخش :جراحی زنان

مسئول بخش : خانم خادمی  لیسانس پرستاری

تعداد تخت فعال : 28 عدد

تعداد پرسنل بخش : 13 نفر   قراردادی 4 نفر            پیمانی 4 نفر       طرحی 4 نفر        شرکتی 1 نفر

                                      پرستار 8 نفر             بهیار 4 نفر

تعداد پزشکان بخش : 14 نفر

متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ،خانم دکتر کفایی ، آقای دکتر پیرمرادی
متخصصین اورتوپد :  آقای دکتر فرزین نیا، آقای دکتر مرادی
متخصصین زنان : خانم دکتر نیازی ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر کریمی، خانم دکتر رضائیان ، خانم دکتر میروکیلی, خانم دکتر نصیری 
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصص چشم : آقای دکتر کمالی , خانم دکتر شیخ الاسلامی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : 
تعداد خدمات  4 نفر

در این بخش نیز مانند بیشتر بخش های بیمارستان بیماران از سه طریق مطب ، درمانگاه و بخش های دیگر

پذیرش شده و با داشتن نوبت عمل جهت رفتن به اتاق عمل آمادگی لازم را کسب می نمایند و بعد از عمل

هم جهت ادامه درمان به بخش منتقل می گردند.