صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > برنامه درمانگاه تخصصی 

 درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)  و کلینیک شماره 2 ( دی کلنیک رازی)شهرستان میناب همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و جمعه صبح و عصر توسط متخصصین مجرب بیمارستان دایر می باشد . مراجعین محترم می توانند جهت گرفتن نوبت به صورت حضوری به این مراکز  مراجعه نمایند. برنامه متخصصین اطفال براساس روزهای آنکالی و کشیک بیمارستان می باشد 

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب
ایام هفته/ نوع تخصص داخلی عفونی قلب زنان کلیه و مجاری ادراری ارتوپدی روانپزشکیاطفال
شنبه

دکتر    رزم پور

دکتر صدیقی - دکتر مشکواه - دکتر باقیانی مقدم دکتر پدرام آنکال
یکشنبه دکتر هادی زاده - دکتر درس خوان  دکتر نصرالهی دکتر مورخ دکتر مرادی - آنکال
دوشنبه دکتر عزیزی - دکتر آذین فر دکتر نصیری - دکتر باقیانی مقدم - آنکال
سه شنبه  دکتر عزیزی - دکتر درس خوان  دکتر نقدی پور دکتر مورخ دکتر فرزین نیا - آنکال
چهارشنبه دکتر هادی زاده دکتر صدیقی دکتر آذرین فر دکتر قاسمی - - دکترپدرام آنکال

** در روزهای یکشنبه به صورت یک روز در میان درمانگاه داخلی دکتر هادی زاده یا خانم دکتر رزم پور میباشند *****