نام بخش : سی سی یو

مسئول بخش : خانم قصمی  لیسانس پرستاری     سابقه کار : 17 سال

تعداد تخت فعال : 11 تخت         CCU 6            POSTCCU 5

تعداد پرسنل :  10 نفر       رسمی 1 نفر      پیمانی 6 نفر        قراردادی 1 نفر   طرح 1 نفر  ساعتی 1 نفر

                                    پرستار 8 نفر      بهیار 2 نفر  کمک بهیار 1 نفر     

  تعداد پزشکان بخش : 2 نفر

  خانم دکتر عمادیان،آقای دکتر مهدوی , خانم دکتر درس خوان

تعداد خدمات  4 نفر   منشی 1 نفر

  بیماران از درمانگاه بیمارستان و مطب پزشکان به صورت مستقیم و از اورژانس بعد از انجام ویزیت متخصص آنکال قلب و از سایر بخش ها در صورت درخواست مشاوره

پزشک معالج و در صورت صلاحدید متخصص قلب به این بخش  منتقل می شوند./