نام بخش : اتفاقات ( حاد )

مسئول بخش : خانم سلیمی   لیسانس پرستاری
تعداد تخت فعال : 8 تخت
تعداد پرسنل بخش : 14 نفر               4 نفر رسمی     1 نفر قراردادی    3نفر پیمانی     4 نفر طرحی     2 نفر شرکتی
                                      پرستار  8 نفر             بهیار 4 نفر      کمک بهیار 2 نفر
تعداد پزشکان متخصص بخش : 35نفر
متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ،خانم دکتر کفایی ، آقای دکتر پیرمرادی
متخصصین اورتوپد :  آقای دکتر فرزین نیا، آقای دکتر مرادی
متخصصین زنان : خانم دکتر نیازی ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر کریمی، خانم دکتر رضائیان ، خانم دکتر میروکیلی , خانم دکتر نصیری
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصصین اطفال : آقای دکتر شهبازی  ، آقای دکتر روشنکار ، آقای دکتر خلیلیان , خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر صبور , خانم دکتر خانی
متخصصین داخلی :  آقای دکتر رحیمی ، خانم دکتر هروآبادی ,  آقای دکتر هادی زاده ،خانم دکتر کامکار
متخصصین اعصاب و روان : خانم دکتر تات
متخصصین قلب : خانم دکتر عمادیان ،  آقای دکتر مهدوی, خانم دکتر درس خوان
متخصص چشم : آقای دکتر کمالی , خانم دکتر شیخ الاسلامی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : 
متخصص نورولوژی : آقای دکتر اسماعیلی
متخصص عفونی : آقای دکتر صدیقی , خانم دکتر معلمی
طب اورژانس: آقای دکتر داوری , آقای دکتر نیک اختر , خانم دکترشفازند 
تعداد پزشکان عمومی بخش : 10 نفر
 آقای دکتر حبیب زاده ،آقای دکتر  نصیری ،  آقای دکتر رهبر یزدی,  آقای دکتر  پورحمیدی ، آقای دکتر  عادل نیا ، آقای دکتر  شبان ، آقای دکتر خباز ، آقای دکتر اسکندریان، آقای دکتر زارع آقای دکتر بهنام , آقای دکتر بیگمی
تعداد خدمات 5 نفر
بیماران در بخش حاد پس از ویزیت توسط پزشک عمومی و یا ویزیت متخصص بخش حاد به بخش اورژانس و یا بخش های بستری بیمارستان ارجاع داده می شوند.
بیمارانی هم که تا 6 ساعت درمان سرپایی می شوند، در بخش حاد مانده و بعد مرخص می گردند./  
کلیه اعمال سرپایی از قبیل بخیه و پانسمان ,اتل گذاری ,سونداژ مثانه, سوند گذاری معده و اعمال جراحی کوچک و  ..... در این بخش انجام می گردد